سیستم کنترل DCS/ESD نمک زدائی اهواز 2 – بنگستان

کارفرما: شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب