سیستم کنترل DCS/ESD میدان ذخیره سازی گاز شوریجه

کارفرما: ذخیره سازی گاز
عکس های پروژه: