سیستم کنترل DCS/ESD خط لوله سراسری ششم

کارفرما: مهندسی و توسعه گاز ایران