سیستم کنترل BMS سایت غربی تهران اپراتور سوم – رایتل

کارفرما: اپراتور سوم مخابرات