سیستم کنترل BMS دیتا سنتر ملی

کارفرما: شرکت مخابرات ایران