سيستم کنترل تجهيزات سوخت رسانی فرودگاه بهرگان

کارفرما: شرکت نفت فلات قاره